Všeobecné obchodní podmínky pro konferenci HRko 2022

I. Úvodní ustanovení

Společnost invty s.r.o. IČ: 06685048, DIČ: CZ06685048 se sídlem Kounicova 1064/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, dále také jen „Organizátor“, vydává tyto všeobecné obchodní podmínky. 

Všeobecné obchodní podmínky upravují prodej vstupenek na vzdělávací akci HRko 2022, prostřednictvím internetového prodeje prováděného v rámci systému SimpleShop.cz, na akci konající se 12.10. a 13.10. 2022 v Ostravě.

II. Prodej vstupenek

I. Organizátor činí prostřednictvím svých webových stránek 2022.hrko.cz výzvu k podávání návrhů na uzavření smlouvy (nabídky) o koupi vstupenek na výše specifikovanou vzdělávací akci. Ustanovení § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ), se nepoužije.

II. Zájemce o koupi vstupenky (dále jen „Navrhovatel“) na základě nabídky zveřejněné na webu 2022.hrko.cz v sekci “Prodej vstupenek” a popsané v čl. II bodu I. podává objednávkou uskutečněnou prostřednictvím internetového rozhraní Organizátora, dostupného ze stránek 2022.hrko.cz návrh na uzavření smlouvy o koupi vstupenek na výše specifikovanou vzdělávací akci (dále také jen „Objednávka vstupenek“).

III. Objednávkou vstupenek dává Navrhovatel souhlas s těmito obchodními podmínkami a s podmínkami uvedenými na webové stránce 2022.hrko.cz. Tyto obchodní podmínky tvoří dle § 1751 odst.1 NOZ součást obsahu smlouvy.

IV. Kupní/obchdoní smlouva o prodeji vstupenek na akci je uzavřena mezi “Navrhovatelem” a “Organizátorem” akceptací VOP “Navrhovatelem” a následným fyzickým odesláním objednávkového formuláře v internetovém rozhraní Organizátora, a to prostřednictvím tlačítka “Objednat vstupenku na HRko 2022, #5”. 

V. S ohledem na charakter a cenu akce se Navrhovatel považuje za profesionála a nepovažuje se za spotřebitele ve smyslu § 419 NOZ. Tudíž se neuplatní ustanovení na ochranu spotřebitele, zejména ustanovení § 1810 a násl. NOZ.

VI. Kupní cenu je třeba uhradit na základě vystavené objednávky, která má charakter zálohové faktury. Po provedení úhrady bude zaslán daňový doklad, který slouží zároveň jako vstupenka na akci.

VII. Po odeslání objednávky má Zákazník možnost využít službu platební brány, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky či na zabezpečenou stránku pro platbu kartou. Po realizaci transakce předá brána informaci o provedení transakce, Organizátor tak může odeslat vstupenku ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím bankovních účtů společnosti ComGate Payments, a.s.

VIII. Citlivé vstupní údaje, které kupující zadává do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

IX. Uzavřením kupní/obchodní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

III. Cena vstupenek

I. Cena jedné vstupenky je progresivní podle data objednání vstupenek. (DPH 21%). Organizátor si vyhrazuje právo vydávat tzv. “Slevové kupóny” na slevu od 1-100% ceny vstupného. 

II. Při nemožnosti účasti navrhovatele na vzdělávací akci, navrhovatel nemá nárok na vrácení ceny vstupenky. navrhovatel má ovšem možnost změny navrhovatele podle čl. IV. II těchto obchodních podmínek.

III. V případě zrušení akce náleží kupujícím plná náhrada ceny vstupenek.

IV. Objednávka vstupenek prostřednictvím webové stránky

I. Za účelem objednávky vstupenek je nutné uvést a odeslat všechna data potřebná pro provedení rezervace vstupenek a následně zaplatit příslušnou částku dle pokynů objednávkového systému. Po jejím uhrazení Organizátor odesílá Navrhovateli fakturu dle článku II. IV těchto obchodních podmínek.

II. Vstupenka je vázána na navrhovatele, fyzickou osobu, uvedenou Navrhovatelem v Objednávce vstupenky. Navrhovatele lze na žádost změnit, nejvýše však dvakrát. Žádost o změnu navrhovatele je možné bezplatně podat nejpozději dne 1.10. 2022 a to písemnou formou na email petr@2022.hrko.cz .

V. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Organizátor si je vědom významu ochrany osobních údajů a soukromí navrhovatelů a účastníků svých akcí, a proto při uchovávání a zpracování osobních údajů postupuje v souladu s platnými právními předpisy, zejména s obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, zák. č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zák. č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a dále dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

ZPRACOVÁNÍ PRO ÚČELY REGISTRACE

Organizátor je, jakožto správce osobních údajů, oprávněn zpracovávat osobní údaje navrhovatelů získané prostřednictvím přihlašovacího formuláře na konferenci či podobnou akci organizátora, mj. v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefon, adresa, popřípadě další údaje, které v souvislosti s účastí na akci společnost od navrhovatelů získá, pro účely řádné registrace na příslušnou akci, poskytování souvisejících informací a instrukcí, pro evidenci navrhovatelů a to po dobu nezbytnou k realizaci těchto účelů.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Společnost ivnty je dále oprávněna využít osobní údaje navrhovatelů pro účely oslovení v souvislosti s nabídkou vlastních obdobných služeb, zejména pořádaných konferencí. Souhlas se zasíláním těchto obchodních sdělení může navrhovatel kdykoliv odvolat. Tyto údaje budou zpracovávány do doby, než obdržíme odvolání souhlasu se zasíláním těchto sdělení.

POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ, AUDIO A VIDEO ZÁZNAMŮ

Společnost ivnty je dále oprávněna v souvislosti s konanými akcemi pořizovat fotografie, audio nebo video záznamy, které budou použity k prezentaci uskutečněných akcí (na webových stránkách, v tisku, na facebookové stránce, v propagačních materiálech apod.). V souvislosti s těmito záznamy nebudou uváděny žádné identifikační údaje navrhovatelů akce (jméno ani příjmení). Tyto údaje budou zpracovávány do doby, než obdržíme odvolání souhlasu s jejich zpracováním. Pokud byste si nepřáli, aby záznamy Vaší osoby byly pořizovány, prosím sdělte tuto informaci zástupci pořadatele přímo na akci nebo kdykoli později na kontakt: Petr Juříček, petr@2022.hrko.cz

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A KATEGORIE PŘÍJEMCŮ (ZPRACOVATELŮ) OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracovávání osobních údajů je prováděno jak manuálně, tak automatizovaně v elektronické formě v informačních systémech organizátora, jako jsou IT aplikace, software apod. Organizátor může pověřit zpracováním osobních údajů za výše uvedenými účely třetí osoby (zpracovatele). K osobním údajům navrhovatelů bude mít přístup organizátor jako správce, jeho zaměstnanci a dále také smluvní zpracovatelé pověření ke zpracovávání osobních údajů, a to především poskytovatelé IT, účetních služeb, smluvní dodavatelé služeb (reklamní agentury, dodavatelé zajišťující tisk materiálů apod.) a spolupořadatelé jednotlivých akcí. 

Na základě žádosti navrhovatele organizátor poskytne aktuální seznam osob, kterým byly osobní údaje předány ke zpracování. Osobní údaje navrhovatelů nebudou v žádném případě předávány mimo území Evropské unie.

PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti se zpracováním osobních údajů má navrhovatel řadu práv:

  • právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů (odvolání může být zasláno na kontaktní e-mailovou adresu nebo písemně na adresu sídla organizátora)
  • právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů
  • právo na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, a nebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně
  • právo na omezení zpracování
  • právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků
  • právo na přenositelnost údajů
  • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00

VI. Reklamační řád

I. Tímto reklamačním řádem se řídí reklamace akce a veškerých vstupenek zakoupených prostřednictvím 2022.hrko.cz.

II. Organizátor nabízí na webových stránkách 2022.hrko.cz  pouze datované vstupenky na konkrétní akci, tedy konferenci HRko. Ve smyslu ustanovení § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, navrhovatel není oprávněn odstoupit od smlouvy o koupi datovaných vstupenek, a to ani v případě uzavření smlouvy prostředky komunikace na dálku. Při koupi vstupenek na konkrétní akci HRko, tak není navrhovatel oprávněn od smlouvy odstoupit.Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

III. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu termínu a místa konání akce. Toto musí však neprodleně navrhovatelům akce oznámit a to elektronickou formou nebo na webu 2022.hrko.cz.

IV. V případě zrušení akce ze strany organizátora, bude navrhovatelům vrácena cena vstupenky v plném rozsahu zpět, a to do 30 dnů od ohlášení zrušení konference. O zrušení či nekonání akce z důvodu vyšší moci či nepředvídatelnými událostmi, které jej k tomu donutí, např. nemoc, požár, havárie vody, nemožnost přístupu, epidemie, rozhodnutí úřadů atd. organizátor navrhovatele bezodkladně informuje elektronickou formou nebo na stránkách 2022.hrko.cz. V takovém případě zvolí organizátorl buď možnost vrácení kupní ceny zakoupené vstupenky, nebo nabídne navrhovateli výměnu vstupenky za vstupenku na jinou akci či jiný ročník. Případný cenový rozdíl bude mezi stranami vypořádán.

V. navrhovatel má právo podat reklamaci na plnění poskytované organizátorem, zejména pak průběh konference. Reklamace musí být  podána elektronicky na email: petr@2022.hrko.cz a to nejpozději do 3 pracovních dnů po ukončení akce. V takovém případě musí navrhovatel vhodným způsobem doložit existenci a obsah smluvního vztahu (např. poskytnutím vstupenky, objednávky, potvrzení o objednávce, atd.). Organizátor rozhodne o reklamaci do 3 pracovních dnů a to písemnou formou na email navrhovatela, který vznesl podnět k reklamaci.

VII. Závěrečná ustanovení

I. Závazky Organizátora vůči Navrhovatelům stejně jako případné nároky Navrhovatelů vůči Organizátorovi se promlčují ve lhůtě jednoho roku.

II. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit obsah čl. III těchto podmínek, zejména cenu vstupenky.

III. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

IV. Pro případ mezinárodního prvku se jako právo rozhodné pro spory vzniklé v souvislosti s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a smluvních vztahů na základě nich uzavřených sjednává právo české. Soudy příslušné pro rozhodování sporů mezi smluvními stranami jsou soudy české.